زانو 1/2 گالوانیزه

دسته بندی: لوله و اتصالاتاتصالات گالوانیزه و دنده ای
5
0 دیدگاه